آبان ۲۰, ۱۳۹۶

کمی سازی مطالعات جامعه شناسی شهری

پدیده های مختلف جامعه شناسی مانند جرم و جنایت، مهاجرت، پراکندگی فعالیت های شهری، نحوه رشد شهر و غیره از جنس مفاهیم کمی در این رشته می باشند. محققان همواره سعی داشته اند تا این پدیده ها را بصورت کمی تبدیل کرده تا بتوانند آنها را بهتر درک و ارائه کنند. روش چیدمان فضا با برقراری ارتباط بین این پدیده ها و ریخت شناسی شهر، سعی در کمی سازی این کیفیت ها دارد. بیشترین مطالعات انجام شده توسط این روش نیز مطالعات میان رشته ای بوده است که محققان مختلف از علوم مختلف مانند برنامه ریز شهری، جامعه شناس، مهندسین ترافیک و غیره را برای رسیدن به هدفی بزرگ گرد هم آورده است.