آبان ۲۰, ۱۳۹۶

حرکت سواره و پیاده

حرکت انسان در سطح شهر یک فعالیت الگو محور و تکرار پذیر و قابل پیش بینی است. جنس الگوی فعالیت انسان در سطح شهر یک پدیده کیفی می باشد که محققان بسیاری در رشته های مختلف سعی در کمی سازی آن داشته اند. درک درست این الگو در پویا سازی بافتهای شهری به خوصوص احیاء بافتهای فرسوده شهری اهمیت بسیاری دارد. حرکت انسان در سطح شهر فعالیتهای متختلف شهری مانند کاربری های تجاری را شکل داده و بر نحوه کارکرد شهر اثرگذار می باشد. نظریه “حرکت طبیعی” که پایه و اساس روش چیدمان فضا می باشد، معتقد بر این است که الگوی حرکت انسان در سطح شهر تابعی از پیکره بندی فضاهای شهری و ریخت شهر می باشد و با داشتن دانش لازم در زمینه ریخت شناسی شهر و درک پیکره بندی فضاهای شهری می توان الگوی حرکت انسان در سطح شهر را ثبت و تا حد زیادی پیش بینی کرد.