آبان ۲۰, ۱۳۹۶

بررسی تخصصی بافت های فرسوده شهری

بافتهای فرسوده شهری همواره از مشکلات متعددی از قبیل مشکلات فیزیکی بافت، مشکلات اجتماعی سکنه، مشکلات اقتصادی و محیط زیستی رنج می برده اند. محققان بسیاری بر روی این بافت ها تحقیق کرده اند اما چون قادر به درک درستی از ریشه این مشکلات و درک مشکلات این بافت ها در مقیاسی وسیع و منسجم با هم نبودند، هرگز نتوانستند راهکاری درست برای رفع مشکلات این بافت ها ارائه دهند. چیدمان فضا روشی ویژه در اختیار محققان قرار میدهد تا با بررسی این گونه فضاهای شهری در پهنه وسیع تری از سطح شهر و برقراری ارتباط بین کیفیت هایی مانند فاکتورهای اجتماعی و اقتصادی با ریخت شناسی این بافت ها، بتوانند معظلات این بافتها را در سطحی وسیع تر، عمیق تر و بصورت منسجم درک و ارائه کنند. این روش مشکلات کمی و کیفی این بافت ها را بصورت یکپارچه در اختیار محققان قرار می دهد تا بتوانند راهکارهای خود را بصورتی چند بعدی و همه جانبه ارائه دهند.