آبان ۲۰, ۱۳۹۶

پروژه های پیشنهادی به پژوهشگران

پروژه های پیشنهادی به پژوهشگران علاقه مند:

مطالعه تطبیقی بافت های فرسوده شهر های مختلف ایران

مطالعه تطبیقی بافت های فرسوده شهر تهران در قبل و بعد از انقلاب اسلامی

مطالعه تطبیقی رشد شهر تهران در دو دوره قبل و بعد از پهلوی

پیش بینی الگوی رشد شهر تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز یا شهرهای دیگر

برخی از پروژه های انجام شده عبارتند از:

طرح پژوهشی تحلیل روشمند ساختار بافت فرسوده شهر تهران

طرح پژوهشی بررسی محرک های اقتصادی و اجتماعی در بافت فرسوده شهر تهران

طرح پژوهشی بررسی سطح توسعه یافتگی و ساختار فضایی شهر، نمونه موردی مشهد

طرح پژوهشی بررسی تأثیر احیای میدان عتیق بر ساختار بافت پیرامونی (اصفهان)

طرح پژوهشی مداخله روشمند در بافت فرسوده شهر تهران

طرح پژوهشی تهیه شاخص دگرپذیری برای بافت فرسوده شهر تهران

طرح پژوهشی مطالعه میزان همبستگی پراکنش واحدهای تجاری و دسترسی معابر شهری نمونه موردی تهران

پروژه بین المللی بررسی همبستگی میان عناصر شکل و ساختار فضایی شهری و پایداری اجتماعی واحدهای شهری (نمونه موردی: اصفهان و شهر تور در فرانسه

تحلیل ساختار فضایی شهر تهران به روش چیدمان فضا؛ تهیه شده توسط امید ریسمان چیان

پژوهشکده از محققانی که به کار بر روی شهرهای دیگر ایران علاقه مند هستند، استقبال کرده و آنها را در انجام تحقیق خود یاری می رساند