کارگاه آموزشی شماره یک، سال ۱۳۸۹

نشست تخصصی زیبایی شناسی منظر شهری ارائه دهندگان: سایمون بل، امید ریسمان چیان با همکاری پژوهشکده نظر

کارگاه آموزشی شماره دو، سال ۱۳۸۹

مداخله روشمند در کالبد بافت فرسوده به روش چیدمان فضا. ارائه دهندگان: امید ریسمان چیان، سایمون بل